IKC de Plattenburg - Openbaar onderwijs Doetinchem
Medezeggenschapsraad
Medezeggenschap in het onderwijs

Iedere ouder heeft volgens de wet recht op medezeggenschap. Via de medezeggenschapsraad kan er invloed worden uitgeoefend op het schoolgebeuren.

Deze MR bestaat uit twee geledingen:

* drie vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding).
* drie vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel (de personeelsgeleding).
De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. De vergaderingen zijn openbaar en worden in school gehouden. De agenda wordt van tevoren bekend gemaakt via het prikbord. Ook kunt u daar de vastgestelde notulen lezen. Iedere ouder waarvan een kind bij ons op school staat ingeschreven kan zich kandidaat stellen voor de MR.

Oudergeleding

  • Irma Visser (voorzitter)
  • Aysa Wolters
  • Ivo Wubbels
  • Rik Verbeek

Teamgeleding

  • Floor Hentenaar
  • Marleen Klensmann
  • Mandy Hunter

Vragen en opmerkingen kunt u direct naar ons mailen via: mr@deplattenburg.nl.

Instemmingsrecht

Over zaken die voor de ouders van wezenlijk belang zijn heeft de oudergeleding instemmingsrecht. Deze geleding heeft het recht een voorstel dat strijdig lijkt met het ouderbelang af te wijzen. Datzelfde geldt voor de personeelsgeleding, als het gaat over personeelsbelangen.

Adviesrecht

Het bevoegd gezag vraagt in een aantal gevallen advies over plannen.