IKC de Plattenburg - Openbaar onderwijs Doetinchem
Schoolgids
Schooltijden

Elke schooldag begint 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen. Ouders mogen de kinderen tot in het klaslokaal brengen. Dat vergemakkelijkt, zeker voor jonge kinderen, de overgang van huis naar school. Wilt u wanneer uw kind ziek is voor 8.15 uur uw kind ziekmelden?

Kinder-, peuter- en buitenschoolse opvang

Binnen ons schoolgebouw biedt De Lavendeltuin de mogelijkheid om kinderen vanaf 1,5 jaar tot 4 jaar op te vangen. Ook biedt zij voor- en naschoolse opvang voor de kinderen van de basisschool. Informatie over De Lavendeltuin kunt u vinden op de website van Kindernet (www.kindernet.nl).

Aanmelden van leerlingen

Gedurende het gehele schooljaar kunt u leerlingen inschrijven. Het inschrijfformulier kunt u vinden op onze website: www.deplattenburg.nl . U kunt hiervoor ook terecht bij de directeur of locatiecoördinator.

Sport

De Plattenburg wil zich graag profileren als een sportieve school. We beschikken over een vakleerkracht gymnastiek en zorgen ervoor dat er een goede opbouw zit in onze gymnastieklessen.

De gymlessen voor groep 3 tot en met 8 worden in Sporthal “De Bongerd” gegeven. De kinderen dragen tijdens de lessen sportschoenen en gymkleding. Na afloop douchen alle kinderen zich.

Op ons schoolplein treffen de kinderen veel ruimte en veel toestellen aan die veel uitdagingen bieden om fijn te bewegen.

We bieden de sportverenigingen de mogelijkheid om clinics te geven en we nemen gedurende het schooljaar aan veel sporttoernooien deel.

Traktaties

Eindelijk is het dan zover: je bent jarig. Alle kinderen vinden het leuk om dat feest ook op school te vieren. Daar hoort natuurlijk een traktatie bij. Wij stellen het erg op prijs wanneer kinderen op iets gezonds trakteren. Wij verzoeken u het moment van trakteren even met de leerkracht van uw kind te overleggen.

Feesten

Gedurende het schooljaar is het af en toe feest. Sinterklaas en Kerst zijn echte hoogtepunten voor de kinderen. Die feesten vieren we gezellig met elkaar in de klas. De Ouderraad is bij alle feesten nauw betrokken. Samen met extra ouderhulpen zorgen zij ervoor dat de kinderen een onvergetelijke dag of avond beleven. Via de Nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van wijze waarop het feest wordt gevierd.

Vertrouwenspersoon

Op school is een vertrouwenscontactpersoon aanwezig waarmee een gesprek gevoerd kan worden. Dit geldt voor iedereen die bij school betrokken is (ouders, leerlingen, personeel). Op onze school is dat Gerry Leppink.

Voor het IJsselgraafbestuur is er ook een overkoepelend vertrouwenspersoon benoemd. Haar naam is Yvonne Kamsma. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: (088) 093 10 00

Schoolreizen

Tegen het eind van het schooljaar worden traditiegetrouw de schoolreizen georganiseerd. Samen gezellig een dag naar een leuke bestemming. Daar wordt door de kinderen telkens weer reikhalzend naar uitgekeken.

Groep 1 tot en met 7 gaan op een ééndaagse schoolreis. Groep 8 gaat voor meerdere dagen op een schoolkamp naar een kampeerboerderij.

De ééndaagse schoolreizen worden georganiseerd door de Ouderraad. Zij innen ook de kosten voor deze reis. Ruim van tevoren wordt u geïnformeerd over de reisbestemming, de kosten en de vertrekdata. Een week voorafgaand aan de schoolreis krijgt u nog aanvullende informatie over de vertrektijden en datgene wat de kinderen die dag bij zich moeten hebben.

Oudergesprekken

Met ingang van het schooljaar 2017/2018 worden er standaard drie oudergesprekken gehouden. In de maand september vindt er een zogenaamd omgekeerd oudergesprek plaats. Ouders en kind geven de leerkracht informatie over het kind en de verwachtingen voor het komend schooljaar. Vanaf groep 5 is het kind bij dit gesprek aanwezig en kan het deelnemen aan dit zogenaamde verwachtingsgesprek. Aan het eind van het schooljaar, tijdens het derde gesprek, wordt het schooljaar geëvalueerd. Het tweede gesprek wordt gehouden in februari/maart. Vanzelfsprekend kan er in de periode tussen twee oudergesprekken een afspraak met de leerkracht gemaakt worden voor een extra gesprek.

Jeugdzorg

Schoolarts en schoolverpleegkundigen komen jaarlijks op school om kinderen te onderzoeken. Hiervoor wordt u rechtstreeks door de GGD uitgenodigd. Een viertal keer per schooljaar is er een inloopspreekuur van de schoolverpleegkundige. Hiervoor kunt u zich aanmelden, maar kinderen kunnen ook rechtstreeks bij haar terecht voor een consult.

Buurtcoach

Middels het Brede School Netwerk onderhouden wij contacten met andere scholen en met instanties die zich met jeugd bezighouden. Hierin speelt de Jeugd- en gezinswerker een belangrijke rol. De Jeugd – en gezinswerker is wekelijks een keer ‘sochtends op school aanwezig. U kunt met veel vragen, zoals over de opvoeding van uw kind, bij haar terecht.

Klachtenregeling

Het bestuur van de Stichting IJsselgraaf heeft een klachtenregeling opgesteld. Op de website van de stichting, www.ijsselgraaf.nl, vindt u informatie over op welke wijze u een klacht kunt indienen.

Gevonden voorwerpen

Alle gevonden voorwerpen worden bewaard in de kluis van de school. Mocht u iets missen dan kunt u hiervoor bij de conciërge of bij de leerkracht van uw kind terecht.

Verzuim en verlof

Kinderen zijn vanaf hun vijfde levensjaar leerplichtig. Wanneer u verlof aan wilt vragen kunt u hiervoor bij de schoolleiding een aanvraagformulier krijgen. Op de achterzijde van dit formulier staat een toelichting onder welke voorwaarden verlof kan worden verleend.

Ouderraad

De Ouderraad ondersteunt het team bij het organiseren van allerlei, meestal feestelijke, activiteiten op school. Sinterklaas en Kerst zijn hier de meest in het oog springende voorbeelden van. Talloos zijn de momenten waarop leden van de ouderraad op school aanwezig zijn. Zij zorgen voor de krenten in de pap die we dagelijks op school opdienen. Bij veel activiteiten worden zij ondersteund door ouders uit diverse groepen. Een oproep voor hulp wordt via de klassenouders, de klassenapp of middels een oproep in de Nieuwsbrief gedaan.

De vrijwillige ouderbijdrage

De Ouderraad int de vrijwillige ouderbijdrage. Aan het begin van elk schooljaar krijgt u het verzoek het bedrag per kind dat hier voor in rekening wordt gebracht over te maken. Elk jaar wordt een bedrag hiervoor vastgesteld. Afgelopen schooljaar was dit €15 per kind. Van deze bijdrage worden alle kosten betaald die de Ouderraad maakt om de feestelijkheden op school mogelijk te maken. Ondanks dat de bijdrage vrijwillig is, hopen we dat u allen het bedrag wilt overmaken.

Klassenouder

Elke groep krijgt ondersteuning van twee klassenouders. Deze ouders vormen de schakel tussen de leerkracht en de ouders van de groep. Zodra de leerkracht hulp nodig heeft neemt zij contact met de klassenouders op. Zij proberen dan de hulp te organiseren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de klassenapp die voor elke groep wordt aangemaakt. Ook de Ouderraad doet af en toe een beroep op de service van de klassenouders.

De Medezeggenschapsraad

In de Wet op het Primair Onderwijs is vastgelegd dat er op elke basisschool een Medezeggenschapsraad geïnstalleerd wordt. In deze raad wordt door vertegenwoordigers van de ouders en van het personeel gesproken over het onderwijskundig beleid van de school. Vanuit de raad wordt over verschillende beleidszaken advies uitgebracht en in sommige gevallen moet de raad haar instemming hierop verlenen.
Ouders die graag betrokken willen zijn bij het beleid van de school kunnen een openbare vergadering bijwonen en zich verkiesbaar stellen ten tijde van verkiezingen.

Privacyreglement

Voor het omgaan met persoonlijke gegevens van leerlingen, ouders en leerkrachten is binnen de Stichting IJsselgraaf een reglement opgesteld ter bescherming en voorkoming van misbruik. Dit reglement kunt u vinden op de website van Stichting Ijsselgraaf.

Kinderoefentherapie Cesar op school

De kinderoefentherpeuten zijn iedere week een ochtend op onze school aanwezig om kinderen te begeleiden op motorisch gebied.

In de groepen 1 wordt twee keer per jaar door de leerkracht een motorische observatie afgenomen.

De leerkracht bekijkt zo of “het bewegen” leeftijdsadequaat is. Dit gebeurt tijdens de gymles bij de kinderen die nieuw op school zijn gekomen. Ze moeten eenvoudige oefeningen uitvoeren zoals: springen, vangen, lopen over een evenwichtsbalk, op 1 been staan. Op deze manier worden alle kinderen die nieuw op school komen in hun motorische ontwikkeling bekeken. Dit om vroegtijdig een mogelijke achterstand te signaleren.

Meer informatie vindt u op:

www.cesartherapiedoetinchem.nl of u kunt

telefonisch contact opnemen via 0314 – 39 45 41

of 0314 – 37 87 79.

Laurens de Rond & Remco Freriks

Kinderoefentherapeuten Cesar

Schorsen en verwijdering

Leerlingen kunnen van school gestuurd worden, voor een tijdje ( schorsing) of voorgoed(verwijdering). Dit gebeurt als er sprake is van wangedrag. De beslissing over verwijdering van een leerling wordt genomen door het schoolbestuur. Alvorens zo’n beslissing te nemen, worden eerst de groepsleerkracht en u, als ouder, gehoord.

Als een beslissing genomen is, mag een schoolbestuur uw kind niet onmiddellijk van school sturen; eerst zal het bestuur moeten proberen een andere school voor uw kind te vinden. Als dit niet lukt – het schoolbestuur heeft de plicht ten minste acht weken hieraan te werken– dan mag de school de leerling de toegang tot school weigeren.

Als het schoolbestuur een leerling wil schorsen of verwijderen, dan moet het bestuur daarover eerst met de ouders overleggen. Blijft de school bij zijn besluit dan kunt u schriftelijk bezwaar aantekenen. In dat geval moet het schoolbestuur binnen vier weken schriftelijk op het bezwaarschrift reageren. Als het schoolbestuur dan nog vasthoudt aan het besluit om de leerling te verwijderen, dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.

Verzekering

Alle kinderen van de groepen 1 tot en met 8 zijn verzekerd. Er is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten door het IJsselgraafbestuur voor leerlingen tijdens de schooluren en één uur vóór en ná schooltijd. Deze verzekering geldt ook tijdens excursies en schoolreizen. Bij de directeur kunt u meer informatie krijgen.

Sponsoring

We hebben een sponsorcommissie. Wanneer we gebruik maken van sponsoring blijft de verantwoordelijkheid voor het onderwijs natuurlijk bij de school. Op geen enkele wijze hebben of krijgen sponsoren invloed op de samenstelling van het onderwijsleerpakket of de wijze waarop wij het onderwijs organiseren.

Passend onderwijs

Onze school heeft een school ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat.

De school ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de regio.

Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben.

Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

Een korte typering van onze school.

De kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnenrekenen.

De deskundigheid voor extra ondersteuningwaarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school).

De voorzieningen die wij als school hebben omleerlingen extra ondersteuning te bieden.

Een korte typering van onze school

IKC de Plattenburg is een school in de wijk De Huet met ongeveer 300 leerlingen. De Kanjertraining vormt de basis voor hoe we met elkaar omgaan.

We sluiten aan bij de individuele ontwikkeling van de leerlingen en we kiezen hiervoor als uitgangspunt de mogelijkheden van ieder kind en niet de beperkingen.

De kwaliteit van onze basisondersteuning

De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie.

Onderwijs

Wij zijn positief over onze onderwijskwaliteit. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning.

Wij zijn goed in staat om rekening te houden met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd en instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze teambreed. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling.

Op basis van de analyses worden groepsplannen aangepast. Ook ouders worden hierin actief betrokken. Wij gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van onze basisondersteuning. Als team hebben wij ons de afgelopen jaren geschoold in het directe instructiemodel, handelingsgericht werken, coöperatief leren, Thinking for Learning en de woordenschatontwikkeling.

Beleid

Onze procedures zijn vastgelegd en wij beschikken over een heldere visie op leerlingenzorg. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning aan de kinderen en stellen indien nodig verbeterpunten op.

Organisatie

Wanneer de school de zorg niet meer alleen vorm en inhoud kan geven en hulp van buitenaf nodig heeft kan de intern begeleider een ondersteuningsteam (OT) bij elkaar roepen. In dit ondersteuningsteam is altijd de orthopedagoog van stichting IJsselgraaf aanwezig en de intern begeleider. Zij bespreken met de ouders en de leerkracht welke extra ondersteuning geboden kan worden. Ouders geven vooraf toestemming voor het bespreken van hun kind in het OT door het invullen van het “toestemmingsformulier Ondersteuningsteam”. Zij geven minimaal toestemming voor betrokkenheid van de orthopedagoog. Eventueel ook aangevuld met andere externen te weten: buurtcoach, schoolverpleegkundige of andere deskundigen van buiten de school.

Begeleiding

Ook kan door de orthopedagoog een eigen leerlijn voor de leerling worden aanbevolen. Vaak heeft de leerling dan langere tijd een IV of V score gehaald en heeft extra ondersteuning geen effect gehad. Als blijkt dat een leerling behoefte heeft op een eigen niveau de lesstof aangeboden te krijgen, en deze te kunnen verwerken. In het document eigen leerlijn van de leerling wordt door de intern begeleider in samenwerking met de leerkracht eerst bepaald wat het huidige voldoende niveau van de leerling per vakgebied is.

Vervolgens wordt een einddoel vastgesteld. B.v. eind groep 6 niveau voldoende beheersen om naar het VMBO leerweg ondersteuning te kunnen of eind groep 5 niveau om te kunnen uitstromen naar het Praktijk onderwijs. Daarna worden er doelen per half jaar opgesteld.

Elk half jaar worden de doelen geëvalueerd en nieuwetussendoelen gesteld voor het volgende half jaar. Met de ouders wordt bij aanvang van de eigenleerlijn het document doorgenomen. Elk half jaar wordt deze eigen leerlijn met de ouders geëvalueerd en worden nieuwe doelen gesteld, waarbij altijd het einddoel wordt bewaakt.

Ouders ondertekenen het document.

Speciale zorg voor leerlingen

Groepsniveau:

De leerkracht signaleert (eigen waarneming, observaties en toetsen) het probleem en bespreekt dit met de intern begeleider. Dit gesprek kan leiden tot:

Een direct advies om in de klas een andere aanpak te kiezen.
Het maken van een individueel handelingsplan of een groepsplan.
Inbrengen in de leerlingbespreking.

Schoolniveau:

Startpunten zijn de leerlingbespreking en het groepsplan, waarin vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid collega’s elkaar helpen met de problemen in de begeleiding van leerlingen.

Uitkomsten kunnen bijvoorbeeld zijn:

instellen nader onderzoek door intern begeleider;
het maken of bijstellen van een handelingsplan;
verlenen van hulp binnen of buiten de groep voor een bepaalde periode;
consultatie schoolarts – logopedist;
inbrengen van de leerling in het ondersteuningsteam, bij dit gesprek is altijd de orthopedagoog van Stichting IJsselgraaf aanwezig;
een direct advies om in de klas een andere aanpak te kiezen;
een besluit om aanvullend onderzoek te verrichten;

Speciale zorg voor leerlingen

De coördinatie van de zorg is in handen van de Intern begeleider. Ouders zijn nauw bij dit hele proces betrokken en worden steeds geïnformeerd door de groepsleerkracht.

Van alle gesprekken en onderzoeken worden verslagen gemaakt en deze worden bewaard in een digitaal leerling dossier. Ouders krijgen een kopie van het verslag.

Het dossier is ter inzage voor ouders. Alle vervolgstappen worden in overleg met of na toestemming van de ouders genomen.

Als de school het beter voor een kind vindt om nog een jaar dezelfde groep te doen en ouders zijn het hier niet mee eens, dan beslist in zo’n uitzonderlijk geval de directeur in welke groep het kind wordt geplaatst. Waar het gaat om het verplaatsen van een leerling naar het Speciaal (basis) Onderwijs ligt die bevoegdheid bij het Bovenschools Ondersteunings Team (BOT).

Het BOT

In een Ondersteuningsteam gesprek kan de afspraak gemaakt worden dat er een adviesvraag, of aanvraag wordt neergelegd in het Bovenschoolondersteuningsteam. (het BOT)

Het bovenschools ondersteuningsteam is bedoeld om alle bovenschoolse zorg te coördineren, te combineren en te monitoren en functioneert tevens als schakel tussen de scholen en het samenwerkingsverband.

De Plattenburg werkt handelingsgericht net als alle basisscholen van stichting IJsselgraaf.

Wij volgen, evenals alle andere IJsselgraaf scholen, de ondersteuningsroute van het Samenwerkingsverband. Wanneer in een ondersteuningsteam (OT) wij als de Plattenburg handelingsverlegen zijn en/of inzet van het bovenschools ondersteuningsteam wensen, kan een aanmelding of vraag bij het BOT worden neergelegd.

Speciale aandacht is er in het BOT voor de aanmelding van leerlingen voor het Speciaal Basis Onderwijs ( b.v. het SAM) of Speciaal Onderwijs.(b.v. Isselborgh) Deze aanvraag wordt door het BOT gedaan bij het onderwijszorgloket (OZL) van het samenwerkingsverband (SWV).

Er zijn twee voorwaarden waaraan beslist voldaan moet worden:

De aangemelde leerling is besproken in het ondersteuningsteam van de Plattenburg (de ondersteuningsroute is doorlopen). De Plattenburg is handelingsverlegen.

De aangemelde leerling is besproken in het bovenschools ondersteuningsteam van Ijsselgraaf.

De aangemelde leerling is besproken in het bovenschools ondersteuningsteam van IJsselgraaf. Stichting Ijsselgraaf is ook handelingsverlegen.

Als school moeten we kunnen onderbouwen wat de ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn en waar onze handelingsverlegenheid zit, anders wordt door het bovenschools ondersteuningsteam geen verwijzing gedaan naar het onderwijszorgloket. Het bovenschools ondersteuningsteam kan anders voor deze leerling niet onderbouwen waar de handelingsverlegenheid van Stichting IJsselgraaf zit en krijgt van het OZL de leerling ‘gewoon weer terug’. Hoe eerder het BOT mee kan kijken, hoe liever. Samen kunnen we bekijken wat we als IJsselgraaf te bieden hebben.

Visie op het kind en het onderwijs.

Op de Plattenburg vinden we ieder kind uniek in zijn aanleg en talenten. We vinden dat de kinderen hun aanleg en talenten op hun eigen wijze moeten kunnen ontwikkelen. We maken graag gebruik van de nieuwsgierigheid van kinderen, we laten ze zelf ontdekken.

We richten daarom de leeromgeving zo in dat kinderen zich uitgedaagd voelen om te ontdekken. We willen kinderen laten ervaren dat er meestal meerdere manieren zijn om tot oplossingen te komen en ook dat je zoekend, samen met anderen, zelfstandig iets kunt afronden. Wij willen de kinderen léren leren. En leren denken over het leren. Dat wil zeggen dat kinderen actief een rol spelen in wat ze kunnen en willen leren. Wij bieden hen daarvoor een inspirerende en uitdagende leeromgeving.

In onze Mini-gids kunt u lezen op welke wijze wij deze visie in de praktijk brengen. In deze gids schetsen wij kort en krachtig hoe onze visie vorm krijgt in elk klaslokaal. Deze gids ligt op school voor u klaar.

Onderwijstijd

Tijdens de schooldag wordt er in het ochtendprogramma het accent gelegd op basisvaardigheden zoals lezen, taal en rekenen. Op de middagen verschuift dit naar de creatieve– en wereld oriënterende vakken. We werken steeds vaker vanuit een thema waarbij de zaakvakken geïntegreerd worden aangeboden. Het ontwikkelen van talenten staat hierbij centraal.

Resultaten van het onderwijs

De leerlingen van groep 8 nemen elk jaar deel aan de Eindtoets voor het Basisonderwijs van het CITO. De afgelopen vijf jaar hebben wij steeds een gemiddelde eindscore behaald die op– of boven het landelijk gemiddelde lag.

Gedurende de eerste drie jaren in het voorgezet onderwijs worden wij op de hoogte gehouden van de door onze oud-leerlingen behaalde resultaten. Uit die rapportages blijkt dat de overgrote meerderheid van onze leerlingen het beoogde niveau heeft gehaald en aan de verwachtingen van hun ouders en die van het team van de Plattenburg hebben voldaan.

Veiligheid op school

Alleen in een veilige omgeving, waar een kind zich prettig voelt, kan een kind tot ontwikkeling komen en zich ontplooien. Om de kinderen sociaal-emotionele veiligheid te bieden zetten wij de Kanjertraining in. Tijdens deze training worden kinderen geholpen gedrag te herkennen bij zichzelf en de ander, dit gedrag te begrijpen en waar nodig te veranderen. We hopen te bereiken dat kinderen hierdoor weerbaarder worden en dat pestgedrag voorkomen dan wel direct onderdrukt kan worden.

We proberen kinderen te helpen conflicten zelf op te lossen. Tijdens de lessen worden in verhalen situaties geschetst die zich in het dagelijks keven voordoen. Deze vormen aanleiding voor rollenspelen waarin kinderen zowel de rol van pester als die van de gepeste leerling kunnen aannemen. Ook wordt de rol van de omstanders duidelijk naar voren gebracht. Kinderen leren zich te verplaatsen in het gedrag van de ander en ook op hun eigen gedrag te reflecteren. De kinderen krijgen ook handvatten zodat ze weten hoe te reageren wanneer zij zich gepest voelen.

Vanuit de gespeelde situaties in de klas hopen wij de kinderen voldoende handvatten mee te geven waarmee zij goed voor zichzelf en de ander weten op te komen.

Wij maken ook gebruik van het leerlingvolgsysteem Kanvas, dat bij deze methodiek hoort.. Zowel de leerkracht als de leerling vult twee maal per jaar een vragenlijst in. Deze gaat over het sociale welbevinden van elke leerling. Het resultaat van de antwoorden wordt met de ouders besproken en kan aanleiding zijn extra zorg aan leerlingen te bieden.

Mocht er sprake zijn van pestgedrag dan treedt het pestprotocol in werking. Alle betrokkenen bij het pestgedrag en hun ouders worden uitgenodigd voor een gesprek, zodat het pestgedrag wordt gestopt.

Stichting IJsselgraaf

Keppelseweg 56

6999AR Hummelo

tel: 0314 38 29 90

info@ijsselgraaf.nl

Algemeen directeur: Petra Krajenbrink

Inspectie van het onderwijs

info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800 80 51

Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 111 31 11

Landelijke klachtencommissie voor algemeen

en openbaar onderwijs

Postbus 162, 3440 AD Woerden

tel. (0348) 40 52 45

Bezoekadres: Polanerbaan 15, Woerden

GGD regio Achterhoek

afdeling jeugdgezondheidszorg

postbus 53, 7000 AB Doetinchem

Schoolarts: Esther Koers

tel: (088) 443 35 10